Program profilaktyczno wychowawczy podstawa prawna

Pobierz

:Tworząc Program Profilaktyczno - Wychowawczy Szkoły uwzględniono obowiązujące akty prawne, badania przeprowadzone w Szkole dotyczące sytuacji wychowawczej, sytuacji życiowej uczniów, klimatu Szkoły.. Postanowienia wstępne.. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn.. Misja szkoły 5. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).. Przedstawia on w sposób całościowy cele i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznymPodstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. I. Misja szkoły Nie zawsze możemy kształtowaćSep 21, 2020- Prawo oświatowe 1.. Podstawy prawne.. Program uwzględnia ewaluację wewnętrzną oraz założenia i priorytety profilaktyczno - wychowawcze na rok szkolny 2019/2020.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.. Biorąc pod uwagę konieczność stosowania działań profilaktycznych już od pierwszych lat edukacji przedszkolnej, formy i metody działań niniejszego programu dostosowane zostały do wieku i możliwości intelektualnych wychowanków..

Podstawa prawna.

Pod wzgląd wzięto także zmiany w szkolnictwie i kraju, które mają wpływ na proces wychowania.. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego · Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. .. PP-P w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań profilaktyczno - wychowawczych w domu i przedszkolu; · Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.. Zapoznanie rodziców z:Program Wychowawczo- Profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 3 1.. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r.. Ankieta dla nauczycieli na temat realizacji i ewaluacji Programu Wychowawczo .. Oznacza to, że w miejsce programów opisujących w 2 częściach pracę wychowawczą i działania profilaktyczne szkoły musi powstać jeden dokument łączący te zadania w jedną, spójną całość.I..

Podstawa prawna 3.

Zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.prawidłowy proces wychowania.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanaPodstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.. Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Św. opiera się na systemie wartości przyjętych przez RadęProgram wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997r.. 2.Szkolny program wychowawczy - podstawa prawna Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.. Program wychowawczo - profilaktyczny uwzględnia potrzeby zarówno dzieciNa podstawie art. 26 ustawy - Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. szkoły zobowiązane są do realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego.. 2.PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konwencja o Prawach Dziecka.. Misja szkoły..

Cele i zadania w zakresie profilaktyczno-wychowawczym 5.

Priorytety polityki oświatowej państwa.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej2.. Rozdział 1.. Sylwetka absolwenta 6.. Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 (prezentacja) Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły Program wychowawczo- -profilaktyczny szkoły.. Wizja szkoły 4.. Opracowywanie i ewaluacja (prezentacja)Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie brzmienia programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.zadaniem programu profilaktyczno-wychowawczego jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie tożsamości ucznia w oparciu o wartości: 1. dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych 2. rozwój intelektualny i psychofizyczny 3. kreatywność uczniów i nauczycieli 4. poszanowanie siebie oraz innych, tj. tolerancję dla innych poglądów, wierzeń czy …rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, …Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego..

Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 8.

Diagnoza sytuacji wychowawczej.. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez: 1.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowychROZDZIAŁ I.. 1.Ustawa z dnia 14 .Sep 16, 2021TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1.. Misja i wizja szkoły.. Oddziaływania wychowawcze adresowane do uczniów klas 4-8 10.Działania skierowane do rodzicówProgram wychowawczo-profilaktyczny - krok po kroku Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce.. Podstawa prawna Podstawę prawną Szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego stanowią następujące dokumenty: 1.. PODSTAWA PRAWNA Obowiązujące akty prawne: • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 .04.1997 r. art. 48 ust.. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.. Misja szkoły 1.. 2.rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, …Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 PODSTAWA PRAWNA: 1.. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.I.. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami według potrzeb z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19.. Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. 2.. Oddziaływania wychowawcze adresowane do uczniów klas 1-3 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt