Program koła polonistycznego dla klasy 1

Pobierz

Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.Program koła polonistycznego.doc.. Scenariusz pantomimy na Dzień nauczyciela.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III I.. 1.WSTĘP Program koła polonistycznego jest zgodny z Zarządzeniem nr 18 MEN z dnia 30 czerwcaTak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci, postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III.. • Program jest otwarty, może ulegać zmianom.Temat i treści Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Przewidywane osiągnięcia uczniów 1-2.. Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Program ma na celu utrwalenie i poszerzenie kluczowych umiejętności, przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także konkursów polonistycznych.komunikowania.. Został opracowany z myślą o uczniach , którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę .Sformułowanie poprzedziła analiza podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego oraz treści kształcenia i przypisanych im poziomów umiejętności zawartych w realizowanym szkolnym programie nauczania dla klas I - III szkoły podstawowej w zakresie ortografii.. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.Uwagi o realizacji; Program będzie realizowany w wymiarze 1 godz. tygodniowo w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl.VI..

Odbiorcy: uczniowie klasy 8 .

Opracowała .. S. Szuman, S. Zagała-"Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 1961Program zakłada realizację proponowanych treści nauczania w ostatnim roku edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, podczas zajęć pozalekcyjnych koła polonistycznego, w wymiarze: 1 godzina w tygodniu (lub 2 godziny co dwa tygodnie).. Ilość godzin w tygodniu: 2.. Zajęcia odbywają się w poniedziałek o godz. 8.00.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.. Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów .ROśAK, Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej "ŚwieŜo malowane" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Ewaluacja.. WSTĘP Program ten przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. W nauczaniu ortografii zaleca si ę stosowanie nast ępuj ących ćwicze ń: .. program kółka ortograficznego klasy 1-3-1 Author: MariolaProgram koła artystycznego "Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy..

Charakterystyka programu.

Zasadność i atrakcyjność zadań przyjętych do realizacji zostanie poddana ocenie uczniów poprzez : - indywidualne rozmowy z uczestnikami koła plastycznego - najciekawsze tematy,Opiekunem koła polonistycznego jest p. Grażyna Kołdrowska.. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. • Program jest otwarty, może ulegać zmianom.. Program został opracowany dla uczniów klasy ósmej i ma za zadanie przygotować do egzaminu ósmoklasisty.. "ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH "Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. Podniesienie poziomu znajomo ści ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawno ści ortograficznej.. Zajęcia prowadzi p. Lucyna Miloch.PROGRAM.. I CELE EDUKACYJNE 1.. ".1.WSTĘP Program kółka polonistycznego jest zgodny z Zarządzeniem nr 18 MEN z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów .• ćwiczenia poprawkowe dla tych uczniów, którzy jeszcze nie opanowali przewidzianego materiału..

W I półroczu do koła polonistycznego należeli uczniowie z klasy 5A i 4C.

• Jego realizacja przewidziana jest na ROK SZKOLNY2011/2012 - 1 h tygodniowo.. Nadrzędnym aspektem proponowanych działań jest inspirowanie do pogłębiania wiedzy polonistycznej poprzez kształtowanie w .Plan pracy i tematyka zajęć kółka polonistycznego działającego przy szkole podstawowej.. Całkowita liczba słów kluczowych (np. program koła polonistycznego) jest 2 i ta strona pojawi się w wynikach wyszukiwania 2 razy.. Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne.. Poznajemy świat różnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, smakiem.. 2.Adresatami programu są uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej W Nawojowej Górze.. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Autor - Teresa Goździejewska Grabowiec, 2010Program kółka polonistycznego w klasach IV - VIPobierz.. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska.. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. "Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.. Brodatego w Złotoryi.. KP1 - Kółko przyrodnicze dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie prowadzone jest w ramach projektu pt. "Nowoczesna szkoła", który jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Będzie on realizowany w ciągu 1 roku szkolnego w wymiarze 2 godzin dydaktycznych raz na dwa tygodnie w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych..

Poniżej ptrzedstawiam program autorski tych zajęć.

Zakłada powtórzenie i utrwalenie materiału objętego podstawą programową, eliminowanie braków edukacyjnych oraz rozwijanie .Kółko polonistyczne dla kl. II.. Program koła polonistycznego przeznaczony jest do pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonujących obok języka polskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. • Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA JĘZYKA POLSKIEGO.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i trwały 1 godzinę lekcyjną.. -badanie różnymi zmysłami i rozróżnianie cech przyrody, np. twardy, słodki… -obserwowanie przyrody; -nasłuchiwanie odgłosów przyrody; -smakowanie darów przyrody; -posługiwanie się lornetką .Plan pracy koła polonistycznego .. KOŁA POLONISTYCZNEGO.. CELE OGÓLNE:PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO DLA KLASY VII a I.. Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.. Rok szkolny 2014/2015.. • Jego realizacja przewidziana jest na ROK SZKOLNY 2020/2021 - 1 h tygodniowo.. Ma on na celu utrwalenie kluczowych umiejętności, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także do innych konkursów polonistycznych.Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej , którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych orazWstęp - charakterystyka programu Prezentowany program obejmuje ogólny plan pracy koła polonistycznego.. Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności.1 "Jeśli nie wiesz, do jakiego zmierzasz portu, Wiatry pomyślne nie będą Ci wiały" Seneka Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach Koła Polonistycznego w Gimnazjum Zespołu Szkół im.. Zestaw pytań do lektury "Szatan z siódmej klasy" - praca z książką na lekcjach języka polskiego.. Na zajęciach kola uczniowie utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę z języka polskiego w zakresie literatury, kultury i nauki o języku.To tylko jedna fraza 2 słów kluczowych, dla których strona jest w rankingu.. Na każdych zajęciach dodatkowo uczniowie rozwiązywać będą indywidualnie lub grupowo krótki test, w którym pojawi się kilka zadań zamkniętych i otwartych związanych z omawianym tematem.Kółko przyrodnicze nr 1 w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła".. WSTĘP.. Kółko polonistyczne dla dzieci z kl. II.. Program zawiera treści przewidziane na 1 rok szkolny, ale ma on charakter cykliczny.Koło języka polskiego.. Pantomima Ogrodnik i drzewa.doc.. Termin zajęć: cwartek, godz. 14:30-16.05.. Liczba ćwicze ń utrwalaj ących zale ży od stopnia trudno ści okre ślonego materiału ortograficznego.. Przedstawiony program przeznaczony jest do realizacji na zaj ęciach pozalekcyjnych koła ortograficznego.. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy szóstej w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.. DLA KLASY VII a.. Treści kształceniaZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE • Adresatami programu są uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im.H..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt